25
sty

Konkurs “Lepsze powietrze – lepsze życie. Poznaj świat Ande”

REGULAMIN KONKURSU

“Lepsze powietrze – lepsze życie. Poznaj świat Ande”

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. „Konkurs” – konkurs organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. „Organizator” – ANG Klimatyzacja ul. Częstochowska 26, Modlnica.
 3. „Uczestnik” – placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, MDK-i, bursy itp.) z Krakowa i Modlnicy.
 4. „Nagroda” – trzy klimatyzatory przenośne AND-09 wraz z rękawem o wartości 1999 zł brutto każdy.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania konkursu w dwóch częściach:
  1. I część – zgłoszenia: od 25.01.2022 do 15.02.2022
  2. II część – głosowanie: od 16.02.2022 do 22.02.2022
 3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje portal Lovekrakow.pl

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, MDK-i, bursy itp.) z Krakowa i Modlnicy.

§4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Każda placówka maluje jeden obraz na placówkę, w formacie A4 odpowiadający na pytanie: „Dlaczego klimatyzatory polepszają nam życie”. Obraz należy zeskanować i wysłać e-mailem do dnia 15.02.2022 na adres bok@myande.pl z tytułem „Praca na konkurs” oraz podpisem placówki.

2. Po tym terminie prace zostaną zamieszczone na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/andeklimatyzacja oraz zostanie ogłoszone głosowanie.

3. Głosowanie trwa 7 dni (do 22.02.2022 włącznie) i polega na dodaniu „lajka” pod wybranym zdjęciem.

4. Jeden klimatyzator zostanie przekazany placówce, której praca zdobyła największą liczbę polubień.

5. Drugi klimatyzator zostanie przekazany placówce, która uzyskała drugą co do ilości lajków pozycję, podczas głosowania pod zdjęciem.

6. Trzecie urządzenie zostanie przekazane placówce po wspólnej decyzji właściciela firmy ANG oraz osoby wytypowanej przez portal LoveKrakow.pl. W tej kategorii będą oceniane wartości artystyczne pracy, ale zdjęcie pracy musi również zdobyć co najmniej 50 „polubień” w głosowaniu.

§5 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator ma prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu.

2. Organizator ma prawo do wykorzystania prac konkursowych w postaci publikacji na profilach społecznościowych. Dotyczy to również prac, które nie wygrały Konkursu.

§6 NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie są 3 klimatyzatory przenośne AND-09 wraz z rękawem o wartości 1999 zł brutto każdy.

2. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www oraz na Facebooku firmy ANDE, najpóźniej do dnia 25.02.2022.

3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

4. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

5. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.

6. Nagroda zostanie wydana uczestnikowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na wskazany adres pocztowy lub wydana osobiście w siedzibie firmy ANG.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny jest do odebrania nagrody w przypadku wygranej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, niedoręczenie lub terminowość doręczenia listów lub innych przesyłek, a także wszelkie inne działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, jak również jeżeli nie doręczenie przesyłki wynika z błędnego podania adresu przez Uczestnika lub zmiany adresu i niepoinformowania o tym Organizatora.

3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook. Organizator informuje, że zgodnie z zasadami platformy Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH

Oświadczam, że jestem autorem i twórcą Pracy konkursowej zgłoszonej w Konkursie organizowanym przez ANG Klimatyzacja ul. Częstochowska 26, Modlnica oraz że:

 • a) wyłącznie mnie, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do pracy, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe,
 • b) Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy i tym samym przenoszę na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie, dotyczące pracy, o której mowa powyżej.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ANG Klimatyzacja ul. Częstochowska 26, Modlnica w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez ANG Klimatyzacja ul. Częstochowska 26, Modlnica  („Organizatora”) moich danych osobowych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).

ZGODA NA PUBLIKOWANIE

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych podczas ogłoszenia wyników konkursu.